Home Historia

Historia domu

 

Początkiem działalności apostolskiej domu była Szkoła Wiary i Ewangelizacji. Prowadzona była w Szczecinie przez Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża w latach: 1999-2004. Stanowiła propozycję formacji skierowaną do młodych ludzi między 19 a 30 rokiem życia, którzy:

  • pragną umacniać i pogłębiać swoją osobistą relację z Bogiem;
  • szukają pomocy w rozeznaniu powołania i miejsca w Kościele;
  • chcą być świadkami Ewangelii poprzez zgodność między wyznawaną wiarą a życiem codziennym.

Patronami Szkoły byli Maryja i Józef. Oni jak nikt inny poznali tajemnicę codziennego, prostego życia z Jezusem pod jednym dachem ich domu w Nazarecie. To właśnie Nazaret był okresem przygotowującym Pana Jezusa do wypełnienia Jego misji Zbawiciela. Nasz dom również był nazywany Nazaretem, ponieważ w jego zwyczajnej codzienności dojrzewało w uczestnikach pragnienie dzielenia się miłością Jezusa z ludźmi, wśród których żyją i pracują.

 

Struktura Szkoły opierała się na czterech filarach:

 

·         m o d l i t w a – pragnienie aby Osoba Jezusa z Nazaretu znajdowała się w centrum naszego życia, dlatego staraliśmy się każdego dnia budować i pogłębiać naszą relację z Nim, co wyrażało się przez wierność modlitwie indywidualnej i wspólnotowej.;

 

·         f o r m a c j a – obejmująca integralnie ludzką i duchową płaszczyznę rozwoju; podejmując to wszystko, co niesie w sobie prosta, zwyczajna codzienność, by stać się uczniami Jezusa;

 

·         w s p ó l n o t a – zamieszkanie razem na czas dziewięciu miesięcy, aby przez doświadczenie życia braterskiego poznawać siebie oraz odkrywając dar obecności drugiego człowieka uczyć się przyjmować go w całej jego odmienności;

 

·         e w a n g e l i z a c j a – trzy razy w ciągu roku wyjeżdżaliśmy na dwutygodniowe misje, których celem było głoszenie Dobrej Nowiny i służenie innym: pierwsza z nich miała miejsce w hospicjum, dwie kolejne były skierowane do młodych.